O projekcie MICORE

Przyspieszony wzrost poziomu morza, obserwowany w ostatnim czasie, stanowi coraz większe zagrożenie dla brzegu. Jeśli  obserwowane w ostatnim pięćdziesięcioleciu tempo wzrostu poziomu morza utrzyma się lub zwiększy, przy jednoczesnym wzroście liczby i intensywności sztormów może ono spowodować zwiększenie i tak już dużego tempa erozji brzegu morskiego. Najbardziej zagrożone będą obszary o relatywnie niskich wydmach, które w czasie sztormu mogą zostać zniszczone lub mogą stanowić miejsca, w których woda morska przeleje się przez wał wydmowy wywołując powódź sztormową. Jednak ze względu na atrakcyjność obszarów nadmorskich istnieje duża presja na zabudowę tych terenów bez względu na stopień ich zagrożenia.
Tylko na części obszaru i tylko w niektórych państwach przeprowadzana jest systematyczna inwentaryzacja wielkości zmian brzegowych po każdym sztormie, czasami w postaci profili topograficzno-batymetrycznych, a częściej jedynie jako raporty z szacunkowej oceny szkód posztormowych. Niewiele krajów stać na systematyczny monitoring brzegu przy użyciu LIDARu.
W każdym z krajów nadmorskich wypracowane są procedury ostrzegania przed sztormem i postępowania na wypadek sztormu ekstremalnego głównie w aspekcie transportu morskiego. Znane są nawet opracowania dotyczące przewidywania zmian brzegu w długiej perspektywie czasowej, natomiast niesłychanie trudno jest przewidzieć siłę nadchodzącego sztormu, a tym bardziej jego skutki morfologiczne w strefie brzegowej.
Ponieważ współcześnie obserwowany jest przyspieszony wzrost poziomu morza oraz większa liczba i siła sztormów, problem erozji brzegu i zagrożenie powodzią sztormową stanowi istotny element bezpieczeństwa życia ludzi na brzegu. W rozwiązaniu tego problemu stara się częściowo pomóc projekt MICORE (Morphological Impacts and COastal Risks induced by Extreme storm events).

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 - 2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1. przez konsorcjum złożone z 16 zespołów badawczych z: Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Holandii i Polski. Koordynatorem projektu jest  Paolo Ciavola z Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy).

Głównym celem projektu jest opracowanie i zademonstrowanie działającego w czasie rzeczywistym systemu wczesnego ostrzegania przed skutkami erozji brzegu (w tym powodzi sztormowej), spowodowanej silnym sztormem, jako profesjonalne wsparcie procedur i strategii obrony cywilnej. Prace badawcze prowadzone są w obrębie 9 obszarów studyjnych w różnych obszarach Europy. Obszarem studyjnym zlokalizowanym na południowych brzegach Bałtyku jest Mierzeja Dziwnowska.
Szczegółowe cele projektu skorelowane są z poszczególnymi pakietami roboczymi, które realizowane były w Polskiej części projektu przez pracowników Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie i Gminą Dziwnów.


Szczegółowe cele projektu skorelowane są z poszczególnymi pakietami roboczymi:

 1. Pakiet roboczy 1- Sztormy historyczne.
  Dokonanie w skali historycznej przeglądu sztormów, które miały znaczący wpływ na brzegi europejskie w celu zebrania danych dotyczących charakterystycznych parametrów sztormów, ich skutków morfologicznych oraz społeczno-ekonomicznych. Wzięto pod uwagę specyfikę regionalną brzegów, jak np. Cieśnina Gibraltarska, Bałtyk, Morze Czarne, Morze Śródziemne, otwarty ocean i prawie zamknięte morze szelfowe.

  Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk,
  Dr Joanna Dudzińska – Nowak,
  Mgr Paweł Terefenko,
  Mgr Paweł Andrzejewski

 2. Pakiet roboczy 2 - Standardy danych.
  Tworzenie nowych standardów danych w celu archiwizacji informacji zebranych w pakiecie roboczym WP1 oraz danych, które będą zbierane w trakcie realizacji projektu, zwłaszcza pakietu roboczego WP3.

  Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk,
  Dr Joanna Dudzińska – Nowak,
  Mgr Paweł Andrzejewski

 3. Pakiet roboczy 3 - Monitoring.
  Dokonanie monitoringu 9 obszarów studyjnych przez okres jednego roku.
  Zgromadzenie danych dotyczących batymetrii i topografii z użyciem najnowszych technologii jak: LIDAR, ARGUS, Radar, DGPS itp., przy jednoczesnym pomiarze falowania i poziomu morza.

  Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk,
  Dr Joanna Dudzińska – Nowak,
  Mgr Paweł Terefenko,
  Mgr Natalia Brzezowska,
  Mgr Andrzej Giza,
  Mgr Rafał Benedyczak,
  Mgr Paweł Andrzejewski
  Mgr Marcin Szymczak
  Borys Romanko

 4. Pakiet roboczy 4 - Modelowanie.
  Rozwój i testowanie wiarygodnych metod modelowania numerycznego zmian morfologicznych spowodowanych przez sztorm, w tym:
  - przetestowanie zdolności przewidywania wielkości falowania i spiętrzenia sztormowego na podstawie modeli rutynowo używanych przez użytkowników;
  - powiązanie modeli morfologicznych z modelami falowania;
  - ocena dokładności istniejących (dotychczasowych) modeli do przewidywania skutków sztormu.

  Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk,
  Dr Joanna Dudzińska – Nowak,
  Mgr Natalia Brzezowska,
  Mgr Paweł Andrzejewski

 5. Pakiet roboczy 5  - Rozwój systemu ostrzegania.
  Stworzenie działającego w czasie rzeczywistym systemu wczesnego ostrzegania przed skutkami sztormu i włączenie go w Państwowy system ostrzegania (Urząd Morski i Władze gminy).

  Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Furmańczyk,
  Dr Joanna Dudzińska – Nowak,
  Mgr Natalia Brzezowska,
  Mgr Paweł Andrzejewski

 6. Roboczy 6 - Rozpowszechnianie wyników.
  Rozpowszechnienie wyników wśród potencjalnych użytkowników na szczeblu: narodowym, europejskim i międzynarodowym poprzez:
  - organizację serii spotkań roboczych;
  - sporządzenie wielojęzycznego raportu;
  - zastosowanie interaktywnej strony internetowej z Web-GiS technologią.

 7. Pakiet roboczy 7 – Zarządzanie projektem.
  Zarządzanie projektem i administracja finansowa.

W Polsce projekt MICORE realizowany jest przez zespół Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie i Gminą Dziwnów.

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu